Tên gọi các loại ngôn ngữ bằng tiếng Trung


 • Bị cấm

  Tên gọi các loại ngôn ngữ bằng tiếng Trung

  • 英语 /yīng yǔ/: tiếng Anh
  • 汉语普通话 /hàn yǔ pǔ tōng huà/: tiếng phổ thông Trung Quốc
  • 法语 /fǎ yǔ /: tiếng Pháp
  • 西班牙语 /xī bān yá yǔ /: tiếng Tây Ban Nha
  • 阿拉伯语 /ā lā bó yǔ/: tiếng Ả Rập
  • 俄语 /é yǔ/: tiếng Nga
  • 德语 /dé yǔ/: tiếng Đức
  • 日语 /rì yǔ/: tiếng Nhật
  • 葡萄牙语 /pú táo yá yǔ/: tiếng Bồ Đào Nha
  • 马来语 /mǎ lái yǔ/: tiếng Malai
  • 孟加拉语 /mèng jiā lā yǔ/: tiếng Bengali
  • 土耳其语 /tǔ ěr qí yǔ/: tiếng Thổ Nhĩ Kì
  • 泰语 /tài yǔ/: tiếng Thái
  • 意大利语 /yì dà lì yǔ/: tiếng Ý
  • 韩语 /hán yǔ/: tiếng Hàn
  • 粤语 /yuè yǔ/: tiếng Quảng Đông
  • 越南语 /yuè nán yǔ/: tiếng Việt
  • 闽南话 /mǐn nán huà /: tiếng Mân Nam (người Phúc Kiến và Đài Loan thường dùng)
  • 印尼语 /yìn ní yǔ/: tiếng Indonesia
  • 豪萨语: /háo sà yǔ/: tiếng Hausa
  • 贝拉尔西语 /bèi lā ěr xī yǔ/: tiếng Belarus
  • 保加利亚语 /bǎo jiā lì yà yǔ/: tiếng Bulgari
  • 高绵语 /gāo mián yǔ/: tiếng Khmer (Khơ me)
  • 克罗埃西亚语 /kè luó āi xī yà yǔ/: tiếng Croatia
  • 丹麦语 /dān mài yǔ/: tiếng Đan Mạch
  • 希腊语 /xīlà yǔ /: tiếng Hi Lạp
  • 匈牙利语 /xiōng yá lì yǔ/: tiếng Hungary
  • 冰岛语 /bīng dǎo yǔ/: tiếng Iceland
  • 印度语 /yìn dù yǔ/: tiếng Ấn Độ
  • 哈萨克语 /hā sà kè yǔ /: tiếng Ka zắc tan
  • 老寮语 /lǎo liáo yǔ/: tiếng Lào
  • 卢森堡语 /lú sēn bǎo yǔ/: tiếng Lúc xăm bua
  • 蒙古语 /mēng gǔ yǔ/: tiếng Mongolia (Mông Cổ)
  • 缅甸语 /miǎn diàn yǔ/: tiếng Myanmar (Miến Điện)
  • 乌都语 /wū dū yǔ/: tiếng Urdu (người Pakistan dùng)
  • 菲律宾语 /fēi lǜ bīn yǔ/: tiếng Phi líp pin
  • 罗马尼亚语 /luó mǎ ní yà yǔ/: tiếng Romani
  • 斯洛伐克语 /sī luò fá kè yǔ/: tiếng slovakia
  • 索马利语 /suǒ mǎ lì yǔ/: tiếng Somali
  • 乌克兰语 /wū kè lán yǔ/: tiếng Ukraina
  • 乌兹别克语 /wū zī bié kè yǔ/: tiếng Uzbelistan
  • 爱沙尼亚语 / Ài shā ní yà yǔ /: tiếng Estonia
  • 拉脱维亚语: / Lā tuō wéi yà yǔ/: tiếng Latvia
  • 马达加斯加语: / Mǎ dá jiā sī jiā yǔ/: tiếng Madagascar
  • 尼泊尔语: / Ní bó ěr yǔ/:tiếng Nepal
  • 荷兰语: / Hé lán yǔ/: Tiếng Hà Lan
  • 挪威语: / Nuó wēi yǔ/: tiếng Na Uy
  • 斯洛文尼亚语: /Sī luò wén ní yà/: tiếng Slovenia

  Xem thêm:


Hãy đăng nhập để trả lời