Giúp em gỡ rối câu này. • 則用大限命宮以人易四化之祿轉忌觀察

  Hán Việt : Tắc dụng đại hạn mệnh cung dĩ nhân dịch tứ hóa chi lộc chuyển kị quan sát.

  E dịch thuần Việt : thì dùng cung mệnh đại hạn ... quan sát lộc chuyển kị của tứ hóa. Cái chỗ 以人易 (dĩ nhân dịch) chưa biết dịch sao cho khớp, các anh chị dịch giùm hay gợi ý giùm em với.

  Chỗ thứ hai là câu :
  也即是人之生命繫乎於先天之氣,是人之生命繫乎於奴僕宮。
  (Cũng tức là sinh mệnh người gắn với khí tiên thiên, là cố nhân chi sinh mệnh gắn với cung nô bộc)

  因為發射宮屬「福系」,而忌所沖者為「壽系」,乃福系忌沖壽系之
  (Bởi vì cung phát xạ thuộc [phúc hệ], mà nơi kị xung là [thọ hệ], là phúc hệ kị xung thọ hệ chi cố)

  Thì ở đây nên dịch là chết hay là nguyên nhân vì e tra từ điển có hai nghĩa như vậy.

  Cái này là e dịch tử vi đẩu số thôi, anh chị nào giúp em ạ.


Hãy đăng nhập để trả lời