không down txt trên danmei123 được • Không biết có ai bị giống mình hem. Hồi đó còn download được, giờ thì cứ bị báo lỗi.

  无法找到该页

  您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。
  请尝试以下操作:

  确保浏览器的地址栏中显示的网站地址的拼写和格式正确无误。
  如果通过单击链接而到达了该网页,请与网站管理员联系,通知他们该链接的格式不正确。
  单击后退按钮尝试另一个链接。
  HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
  Internet 信息服务 (IIS)

  技术信息(为技术支持人员提供)

  转到 Microsoft 产品支持服务并搜索包括“HTTP”和“404”的标题。
  打开“IIS 帮助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为“网站设置”、“常规管理任务”和“关于自定义错误消息”的主题。 • @Thao-Le Trang này hên xuôi lắm, lúc nhanh vèo vèo, lúc lại chậm như rùa ko vào đc. Gặp trang này là mình ngồi 'chờ thời' thôi. Mình cũng đã thử kiếm vài trang tương tự nhưng ko trang nào bằng danmei123, trang thì chương mới cập nhật chậm hơn, trang thì chức năng down bị lỗi.. • mình vào trang này nhiều khi bị báo lỗi virut, nhất là khi ko dịch, vào bằng dichtienghoa thì cũng hên xui luôn, tuy rằng trang này nhiều truyện H nhưng sợ virut quá nên ít vào


 • administrators

  An lợi: Fubook down khá ổn, mình toàn dùng fubook.


Hãy đăng nhập để trả lời