Phân Biệt 不 ( bù ) và 没 ( méi )


 • Bị cấm

  Phân Biệt 不 ( bù ) và 没 ( méi )

  Cách sử dụng 不 ( bù )

  • 不 bù/ được dùng để phủ định biểu thị mong muốn cá nhân (vd1)

  今天小明不想上学。/Jīntiān Xiǎomíng bù xiǎng shàngxué/

  Hôm nay Tiểu Minh không muốn đi học.

  • 不 /bù/ được dùng để phủ định tình huống thường xảy ra hoặc các thói quen

  他不吸烟,也不喝酒。/Tā bù xīyān , yě bù hē jiǔ/

  Anh ấy không hút thuốc, cũng không uống rượu.

  • 不 /bù/ được dùng để phủ định một nhận định hoặc một phán đoán

  他不是我的朋友。/Tā bú shì wǒ de péngyou/

  Anh ấy không phải là bạn của tôi.

  • 不 /bù/ được dùng để phủ định một tính chất hoặc một trạng thái nào đó

  这些苹果不红。/Zhè xiē píngguǒ bù hóng/

  Những quả táo này không đỏ.

  Cách sử dụng 没 (méi)

  • 没 /méi/ được dùng để phủ định tường thuật mang tính khách quan

  昨天我们都忙,都没去他那儿。/Zuótiān wǒmen dōu máng, dōu méi qù tā nàr/

  Hôm qua chúng tôi đều bận, đều không đi đến chỗ anh ấy.

  • 没 /méi/ được dùng để nói về những hành động đã diễn ra

  我没收到他的信。/Wǒ méi shōu dào tā de xìn/

  Tôi chưa nhận được thư của anh ấy.

  • 没 /méi/ được dùng để phủ định sự phát sinh thay đổi của một tính chất hoặc một trạng thái nào đó

  这些苹果还没红。/Zhè xiē píngguǒ hái méi hóng/

  Những quả táo này chưa đỏ.

  Học tiếng Trung cùng THANHMAIHSK

  Xem thêm:


Hãy đăng nhập để trả lời