Làm sao để xóa truyện đã không còn tồn tại khỏi thư viện 😞😞😞  • Làm thế nào để xóa truyện đã không còn tồn tại/ mất / bị xóa khỏi thư viện, những truyện như vậy đã che mất rất nhiều nội dung khác ( trên ipad ) 😣😣😣  • Không hiểu sao tự mình trả lời luôn :
    Vào thư viện > edit > vào danh sách > xoá truyện > chọn truyện cần xoá > 👌👌👌


Hãy đăng nhập để trả lời