Nhờ ace ai rành tiếng Trung dịch dùm 1 số từ ,,,


Hãy đăng nhập để trả lời