Tạm thời chặn nhúng Tushumi


  • administrators

    Coder đã chặn nhúng truyện từ Tushumi do nó gây nghẽn hàng đợi xử lý truyện, thường có chương trống, chất lượng ko ổn định.


Hãy đăng nhập để trả lời