Xin truyện! :)  • Xin truyện không cp, nhân vật chính nam, xuyên nhanh. Nvc nam thần, kiểu vạn nhân mê nhưng tâm trí kiên định lãnh bạc méo thích ai, không tình cảm ngọt sủng ngôn tình ba xu gì, như kiểu xuyên nhanh chi tiêu dao đạo thì càng tốt! Thanks trước! :))))


Hãy đăng nhập để trả lời