Mình không đọc được truyện bị khoá dù đã xin làm phó quản lí và đã qua 24h...


Hãy đăng nhập để trả lời