Ai dịch dùm em đoạn này với ạ  • 宋老爷送来的书中更有提到琉璃之色所能用到的原料——白五之,紫一之,凌子倍紫,得水晶;进其紫,退其白,去其凌子,得正白;白三之,紫一之,凌子如紫,加少铜及铁屑焉,得梅萼红;白三之,紫一之,去其凌,进其铜,去其铁,得蓝;法如白焉,钩以铜碛,得秋黄;法如水晶,钩以画碗石,得映青;法如白,加铅焉,多多益善,得牙白;法如牙白,加铁焉,得正黑;法如水晶,加铜焉,得绿;法如绿,退其铜,加少碛焉,得鹅黄
    Ai dịch dùm em đoạn này với ạ. Em cảm ơn nhiều.  • Tống lão gia đưa tới thư trung càng có nhắc tới lưu li chi sắc có khả năng dùng đến nguyên liệu —— Bạch Ngũ chi, tím một chi, lăng tử lần tím, đến thủy tinh; tiến này tím, lui này bạch, đi này lăng tử, đến chính bạch; bạch tam chi, tím một chi, lăng tử như tím, thêm thiếu đồng cập mạt sắt nào, đến mai ngạc hồng; bạch tam chi, tím một chi, đi này lăng, tiến này đồng, đi này thiết, đến lam; pháp như bạch nào, câu lấy đồng thích, đến thu hoàng; pháp như thủy tinh, câu lấy họa chén thạch, đến ánh thanh; pháp như bạch, thêm duyên nào, càng nhiều càng tốt, đến nha bạch; pháp như nha bạch, thêm thiết nào, đến chính hắc; pháp như thủy tinh, thêm đồng nào, đến lục; pháp như lục, lui này đồng, thêm thiếu thích nào, đến vàng nhạt


Hãy đăng nhập để trả lời