Add cho mình xin chap 152 của truyện duy ngã độc tiên với. Chap đó bị lỗi mất rồi.


Hãy đăng nhập để trả lời