Dịch câu này sang tiếng Việt giùm em với  • "顿时惊为天人, 对着张四方红底大头照, 爱意汹涌"

    母上大人曰: 别瞎哔哔, 个棒槌, 给老娘上

    Chỗ im đậm em vẫn không hiểu được nghĩa của nó.


Hãy đăng nhập để trả lời