Dịch dùm mình  • 《兰舟赋》
    一身烟霞缀轻云,花气冷香匀。
    解落三千星和月,环佩曳新裙。
    兰舟才下九天去,明眸蕴出尘。
    不见琅環不见仙,钟毓宴不群。


Hãy đăng nhập để trả lời