Có thể dịch giúp mình chữ trên ảnh này được không ạ?


Hãy đăng nhập để trả lời