không dịch được uukanshu .  • dịch nó toàn ra thế này.
    Mộ� H�� ��ậ� �ớ� ����ề� K���� K�� ở ���� Yầ� ��ờ�, әỳ vị �ộ� �à� �à� ����„���� đạ� �ã�, đề� H� H�ú� H�ế� �P�. œ���ề� �ớ� đ� �à� �â� đà� ���� ә���� „��, ��ề� �ừ ��ữ� Y�� �� �ă� HP� ��ườ�.
    bó tay rùi . xin các bác cứu em  • Mấy nay wiki đều chậm và lỗi quá!


  • administrators

    @Ánh-Nguyệt Dạo này lượng truy cập wiki tăng lên nên buổi tối thường quá tải. Sáng nay vừa mới nâng cấp server, hiện tại thấy không còn bị load chậm nữa ^^!


Hãy đăng nhập để trả lời