Chữ "lượng" trong ngân lượng bị dịch thành "2" trong 1 2


Hãy đăng nhập để trả lời