Cho mình xin tên truyện.  • Minh chỉ nhớ là nhân vật chính nhận được chiếc đồng hồ thì gặp được con ác ma , dùng sinh mệnh để đổi lấy đạo cụ có ai biết tên truyện nói dùm minh với.


Hãy đăng nhập để trả lời