Tên 54 dân tộc Việt Nam trong tiếng Trung


 • Bị cấm

  Tên 54 dân tộc Việt Nam trong tiếng Trung

  1 BaNa 巴拿族 bā ná zú
  2 Brâu 布娄族 bù lóu zú
  3 Bru-Vân Kiều 布鲁-云乔族 bù lǔ-yún qiáo zú
  4 BốY 布依族 bùyī zú
  5 Co 戈族 gē zú
  6 Cơ-ho 格贺族 gé hè zú
  7 Cơ-tu 戈都族 gē dōu zú
  8 Cống 贡族 gòng zú
  9 Cờlao 仡佬族 gēlǎo zú
  10 Chăm 占族 zhàn zú
  11 Chứt 哲族 zhé zú
  12 Chu-ru 朱鲁族 zhū lǔ zú
  13 Chơ-ro 遮罗族 zhē luō zú
  14 Dao 瑶族 Yáozú
  15 ÊĐê 埃地族 Āi de zú
  16 Gia-rai 嘉莱族 jiā lái zú
  17 Hoa 华族 huá zú
  18 HàNhì 哈尼族 hāní zú
  19 H’Mông 赫蒙族(苗族) hè měngzú (miáozú)
  20 Hrê 赫耶族 hè yé zú
  21 Khơ-mú 克木族 kè mù zú
  22 Kháng 抗族 kàng zú
  23 Laha 拉哈族 lā hā zú
  24 La-chí 拉基族 lā jī zú
  25 LaHủ 拉祜族 lāhù zú
  26 Lào 佬族 lǎo zú
  27 Lự 卢族(傣仂) lú zú (dǎi lè)
  28 LôLô 倮倮族(彝族) luǒ luǒ zú (yízú)
  29 Mường 芒族 máng zú
  30 Mạ 麻族 má zú
  31 Mảng 莽族 mǎng zú
  32 M’Nông 墨侬族 mò nóng zú
  33 Ngái 艾族 ài zú
  34 Nùng 侬族 nóng zú
  35 Ơ-đu 俄都族 é dōu zú
  36 Khmer 高棉族 gāo mián zú
  37 Giáy 热依族 rè yī zú
  38 Giẻ-triêng 叶坚族 yè jiān zú
  39 PhùLá 夫拉族 fū lā zú
  40 PàThẻn 巴天族 bā tiān zú
  41 Pupéo 布标族 bù biāo zú
  42 Ra-glai 拉格莱族 lā gé lái zú
  43 Rơ-măm 勒曼族 lēi màn zú
  44 Tà-Ôi 达渥族 dá wò zú
  45 Tày 岱依族 dài yī zú
  46 Thái 泰族 tài zú
  47 Thổ 土族(与中国的土族无关) tǔzú (yǔ zhōngguó de tǔzú)
  48 Sándìu 山由族 shān yóu zú
  49 SánChay 山泽族 shān zé zú
  50 SiLa 西拉族 xī lā zú
  51 Xơ-đăng 色当族 sè dāng zú
  52 Xinh-mun 欣门族 xīn mén zú
  53 Xtiêng 斯丁族 sī dīng zú
  54 Việt(Kinh) 越族(京族) yuè zú (jīngzú)

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung mỗi ngày cùng THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời