Nhờ tìm truyện  • Mn ơi tìm hộ mình truyện cổ đại nu9 giả nam thay ca ca đi thi xong làm quan nu9 hay bôi cao vào mặt để xấu đi . Na9 là vua thích nu9 nghĩ mk đoạn tụ. Có dịp na9 qua nhà nu9 chơi xong biet dc nên giả bộ giận nu9 . Bắt nu9 vào cũng nhưng giả bộ ghẻ lạnh chị . Xong nhớ quá nên đóng giả thích khách đi thăm chị kìm lòng k đc xx chị . Sau này na9 vs nu9 làm hòa thì a muốn lập c làm hậu nk nu9 nghĩ mk k sạch nên muốn lúc ý na9 ms hối hận vì lừa nu9 .Lần đầu tiên của nam nữ c là trong lúc nam c sốt mơ hồ, tưởng ng mình iu biến nữ đúng như trong mơ, cảnh H với thích khách là H trên ghế. Vì na9 hay mộng xuân với nu9 khi chưa biết chị là nữ nên khi biết nu9 là nữ thì na9 bắt nu9 giả nam xong xxx nu9


Hãy đăng nhập để trả lời