Thì tương lai trong tiếng Trung


 • Bị cấm

  Thì tương lai trong tiếng Trung

  Cách nói về hành động trong quá khứ tiếng Trung

  1. 快/快要/就要+V+了: Sắp, sẽ
   Dùng để biểu thị những hành động sắp xảy ra.

  VD:

  • 快下雨了!
   /kuài xià yǔ le/
   Sắp mưa rồi!

  • 你稍等,我快到了!
   /nǐ shāo děng, wǒ kuài dào le/
   Cậu đợi một chút, tớ sắp đến rồi!

  • 快要考试了,但是我还没有复习好呢� �
   /kuài yào kǎo shì le, dàn shì wǒ hái méi yǒu fù xí hǎo ne/
   Sắp thi rồi, nhưng tớ vẫn chưa ôn xong!

  • 等着看吧, 你的好日子快结束了!
   /děng zhe kàn ba, nǐ de hǎo rìzi kuài jié shù le/
   Đợi mà xem, ngày tháng tốt đẹp của mày sắp kết thúc rồi!

  • 假期就要开始了, 你有什么打算?
   /jià qī jiù yào kāi shǐ le, nǐ yǒu shén me dǎ suàn/
   Kì nghỉ sắp bắt đầu rồi, cậu có dự định gì không?

  • 过3个星期我们就要休假了.
   /guò 3 gè xīng qī wǒmen jiù yào xiū jià le/
   Qua ba tuần nữa là chúng ta nghỉ lễ rồi.

  • 他们很快就要走了.
   /tāmen hěn kuài jiù yào zǒu le/
   Bọn họ sắp phải đi rồi.

  • 我们的钱快没有了!
   /wǒ men de qián kuài méi yǒu le/
   Tiền của chúng ta sắp hết rồi!

  • 我快要离开这里了!
   /wǒ kuài yào lí kāi zhè lǐ le/
   Tôi sắp phải rời xa nơi này rồi!

  • 他快要满18岁了!
   /tā kuài yào mǎn 18 suì le/
   Cấu ấy sắp tròn 18 tuổi rồi!

  • 你不用担心, 他快要来了!
   /nǐ bú yòng dān xīn, tā kuài yào lái le/
   Cậu không cần lo lắng, anh ấy sắp đến rồi!

  • 真危险,我的心快要跳出来了.
   /zhēn wēi xiǎn, wǒ de xīn kuài yào tiào chū lái le/
   Thật nguy hiểm, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.

  Note:Nếu như trong câu có thời gian cụ thể, ví dụ như: 1 tháng, 10 phút,… thì chỉ được dùng 就要+V.

  VD:

  • 还有两天就要考试了!
   /hái yǒu liǎng tiān jiù yào kǎo shì le/
   Còn hai ngày nữa là thi rồi!

  +还有十分钟就要下课了!
  /hái yǒu shí fēn zhōng jiù yào xià kè le/
  Còn 10 phút nữa là tan học rồi!

  1. 要+V
   Biểu thị hành động xảy ra trong tương lai, trong câu thường có các từ chỉ thời gian. VD:
  • 下个月我要去中国留学!
   /xià gè yuè wǒ yào qù zhōng guó liú xué/
   Tháng sau tôi sẽ đi Trung Quốc du học.

  • 我下午要去银行取钱.
   /wǒ xià wǔ yào qù yín háng qǔ qián/
   Buổi chiều tôi sẽ đi ngân hàng rút tiền.

  • 下次我要尝尝你的手艺!
   /xià cì wǒ yào cháng cháng nǐ de shǒu yì/
   Lần sau tôi muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của cậu!

  1. 将会/将/会+V/Adj. Dạng phủ định 不会+V/Adj
   Biểu thị hành động hoặc trạng thái xảy ra trong tương lai. 将 sử dụng nhiều trong văn viết hơn 会.

  VD:

  • 明天会下雨.
   /míng tiān huì xià yǔ/
   Ngày mai sẽ mưa.

  • 别等了,他不回来了!
   /bié děng le, tā bú huí lái le/
   Đừng đợi nữa, anh ta sẽ không đến đâu!

  • 放心,我一定会照顾好孩子.
   /fàng xīn, wǒ yí dìng huì zhào gù hǎo háizi/
   Yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con.

  • 我会去中国留学三年.
   /wǒ huì qù zhōng guó liú xué sān nián/
   Tôi sẽ đi Trung Quốc du học ba năm.

  • 还有我在你身边, 我不会丢下你的.
   /hái yǒu wǒ zài nǐ shēn biān, wǒ bú huì diū xià nǐ de/
   Còn có tôi ở bên em, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu.

  • 这个月底,公司将举行联欢会.
   /zhè gè yuè dǐ, gōng sī jiāng jǔ xíng lián huān huì/
   Cuối tháng này, công ty sẽ tổ chức tiệc liên hoan.

  • 我明年将去中国旅行.
   /wǒ míng nián jiāng qù zhōng guó lǚ xíng/
   Năm sau tôi sẽ đi Trung Quốc du lịch.

  • 母亲将会舍身救自己的孩子.
   /mǔ qīn jiāng huì shè shēn jiù zì jǐ de háizi/
   Người mẹ sẽ xả thân để cứu con mình.

  • 他们将会商量这件事的.
   /tāmen jiāng huì shāngliang zhè jiàn shì de/
   Bọn họ sẽ thương lượng việc này.

  • 玫瑰不久将会开花.
   /méi guī bù jiǔ jiāng huì kāi huā/
   Hoa hồng không lâu nữa sẽ nở hoa.

  1. Biểu thị dự định trong tương lai: 准备/打算 +V : dự định, chuẩn bị làm gì

  VD:

  • 他准备出国了!
   /tā zhǔn bèi chū guó le/
   Anh ấy chuẩn bị ra nước ngoài rồi!

  • 我们准备发货了!
   /wǒmen zhǔn bèi fā huò le/
   Chúng tôi chuẩn bị giao hàng rồi!

  • 我准备星期五去把钱取出来.
   /wǒ zhǔn bèi xīng qī wǔ qù bǎ qián qǔ chū lái/
   Tôi chuẩn bị thứ 6 đi rút tiền ra.

  • 他打算在这儿长久住下去.
   /tā dǎ suàn zài zhèr cháng jiǔ zhù xià qù/
   Anh ấy định sẽ ở đây lâu dài.

  • 我们打算攒够钱买所房子.
   /wǒmen dǎ suàn zǎn gòu qián mǎi suǒ fángzi/
   Chúng tôi dự định tích đủ tiền sẽ mua nhà.

  • 今年我们打算到青岛度假.
   /jīn nián wǒmen dǎ suàn dào qīng dǎo dù jià/
   Năm nay chúng tôi dự định đi nghỉ ở Thanh Đảo.

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung thật nhiều tại THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời