Các từ chỉ phương hướng trong tiếng Trung


 • Bị cấm

  Các từ chỉ phương hướng trong tiếng Trung

  1.在。。。。。左边

  Zài. . . . . Zuǒbiān .

  Bên trái .

  他坐在我左边

  Tā zuò zài wǒ zuǒbiān.

  Anh ta ngồi bên trái tôi .

  2.在。。。。。右边

  Zài. . . . . Yòubiān. Bên phải .

  他 坐在我右边

  Tā zuò zài wǒ yòubiān.

  Anh ta ngồi bên phải tôi .

  3.在。。。前边

  Zài. . . Qiánbian .

  Phía trước .

  他站在我前边

  Tā zhàn zài wǒ qiánbian.

  Anh ta đứng phía trước tôi .

  4.在。。。后边

  Zài. . . Hòubian.

  Đằng sau .

  他站在我后边

  Tā zhàn zài wǒ hòubian.

  Anh ta đứng đằng sau tôi .

  5.里边Lǐbian .

  Bên trong .

  钱在钱包里边

  Qián zài qiánbāo lǐbian .

  Tiền ở trong ví tiền .

  6.外边

  Wàibian.

  Bên ngoài .

  他站在学校外边

  Tā zhàn zài xuéxiào wàibian.

  Anh ta đứng bên goài trường học .

  7.在。。。。。上面

  Zài. . . . . Shàngmiàn

  Bên trên .

  书在桌子上面

  Shū zài zhuōzi shàngmiàn

  Sách ở trên bàn .

  8.在。。。。。下面

  Zài. . . . . Xiàmiàn

  书在桌子下面

  Shū zài zhuōzi xiàmiàn.

  Sách ở dưới bàn .

  9.在。。。旁边

  Zài. . . Pángbiān

  Bên cạnh

  他坐在我旁边

  Tā zuò zài wǒ pángbiān

  Anh ta ngồi bên cạnh tôi .

  10.A 在 B 和 C 的 中 间

  A Zài B Hé C De zhōngjiān.

  Ở giữa .

  我站在爸爸和妈妈的中间

  Wǒ zhàn bàba zài hé māmā de zhōngjiān.

  Tôi đứng giữa bố và mẹ .

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung tại THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời