Tên 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong phim kiếm hiệp


 • Bị cấm

  Tên 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong phim kiếm hiệp

  1. Thiên Khôi Tinh – Hô Bảo Nghĩa Tống Giang

  tiān kuí xīng hū bǎo yì sòng jiāng 天魁星 呼保义 宋江

  1. Thiên Cương Tinh – Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa

  tiān gāng xīng yù qí lín lú jùn yì 天罡星 玉麒麟 卢俊义

  1. Thiên Cơ Tinh – Trí Đa Tinh Ngô Dụng

  tiān jī xīng zhì duō xīng wú yòng 天机星 智多星 吴用

  1. Thiên Nhân Tinh – Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

  tiān xián xīng rù yún lóng gōng sūn shèng 天闲星 入云龙 公孙胜

  1. Thiên Dũng Tinh – Đại Đao Quan Thắng

  tiān yǒng xīng dà dāo guān shèng 天勇星 大刀 关胜

  1. Thiên Hùng Tinh – Báo Tử Đầu Lâm Xung

  tiān xióng xīng bào zǐ tóu lín chōng 天雄星 豹子头 林冲

  1. Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hỏa Tần Minh

  tiān měng xīng pī lì huǒ qín míng 天猛星 霹雳火 秦明

  1. Thiên Uy Tinh – Song Tiên Hô Diên Chước

  tiān wēi xīng shuāng biān hū yán zhuó 天威星 双鞭 呼延灼

  1. Thiên Anh Tinh – Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh

  tiān yīng xīng xiǎo lǐ guǎng huā róng 天英星 小李广 花荣

  1. Thiên Quý Tinh – Tiểu Toàn Phong Sài Tiến

  tiān guì xīng xiǎo xuán fēng chái jìn 天贵星 小旋风 柴进

  1. Thiên Phú Tinh – Phác Thiên Điêu Lý Ứng

  tiān fù xīng pū tiān diāo lǐ yīng 天富星 扑天雕 李应

  1. Thiên Mãn Tinh – Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng

  tiān mǎn xīng měi rán gōng zhū tóng 天满星 美髯公 朱仝

  1. Thiên Cô Tinh – Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm

  tiān gū xīng huā hé shàng lǔ zhì shēn 天孤星 花和尚 鲁智深

  1. Thiên Thương Tinh – Hành Giả Võ Tòng

  tiān shāng xīng Xíng zhě wǔ sōng 天伤星 行者 武松

  1. Thiên Lập Tinh – Song Thương Tướng Đổng Bình

  tiān lì xīng shuāng qiāng jiāng dǒng píng 天立星 双枪将 董平

  1. Thiên Tiệp Tinh – Một Vũ Tiễn Trương Thanh

  tiān jié xīng méi yǔ jiàn zhāng qīng 天捷星 没羽箭 张清

  1. Thiên Âm Tinh – Thanh Diện Thú Dương Chí

  tiān àn xīng qīng miàn shòu yáng zhì 天暗星 青面獣 杨志

  1. Thiên Hữu Tinh – Kim Thương Thủ Từ Ninh

  tiān yòu xīng jīn qiāng shǒu xú níng 天佑星 金枪手 徐宁

  1. Thiên Không Tinh – Cấp Tiên Phong Sách Siêu

  tiān kōng xīng jí xiān fēng suǒ chāo 天空星 急先锋 索超

  1. Thiên Dị Tinh – Xích Phát Quỷ Lưu Đường

  tiān yì xīng chì fā guǐ liú táng 天异星 赤髪鬼 刘唐

  1. Thiên Sát Tinh – Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

  tiān shā xīng hēi xuán fēng lǐ kuí 天杀星 黒旋风 李逵

  1. Thiên Tốc Tinh – Thần Hành Thái Bảo Đới Tung

  tiān sù xīng shén háng tài bǎo dài zōng 天速星 神行太保 戴宗

  1. Thiên Vi Tinh – Cửu Văn Long Sử Tiến

  tiān wēi xīng jiǔ wén lóng shǐ jìn 天微星 九纹龙 史进

  1. Thiên Cứu Tinh – Một Già Lan Mục Hoằng

  tiān jiū xīng méi zhē lán mù hóng 天究星 没遮拦 穆弘

  1. Thiên Thoái Tinh – Sáp Sí Hổ Lôi Hoành

  tiān tuì xīng zhǎ chì hǔ léi héng 天退星 插翅虎 雷横

  1. Thiên Thọ Tinh – Hỗn Giang Long Lý Tuấn

  tiān shòu xīng hún jiāng lóng lǐ jùn 天寿星 混江龙 李俊

  1. Thiên Kiếm Tinh – Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị

  tiān jiàn xīng lì dì tài suì ruǎn xiǎo èr 天剑星 立地太岁 阮小二

  1. Thiên Bình Tinh – Thuyền Hoả Nhi Trương Hoành

  tiān píng xīng chuán huǒ ér zhāng héng 天平星 船火児 张横

  1. Thiên Tội Tinh – Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ

  tiān zuì xīng duǎn mìng èr láng ruǎn xiǎo wǔ 天罪星 短命二郎 阮小五

  1. Thiên Tổn Tinh – Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận

  tiān sǔn xīng làng lǐ bái tiào zhāng shùn 天损星 浪里白条 张顺

  1. Thiên Bại Tinh – Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất

  tiān bài xīng huó yán luó ruǎn xiǎo qī 天败星 活阎罗 阮小七

  1. Thiên Lao Tinh – Bệnh Quan Sách Dương Hùng

  tiān láo xīng bìng guān suǒ yáng xióng 天牢星 病关索 杨雄

  1. Thiên Tuệ Tinh – Biện Mệnh Tam Lang Thạch Tú

  tiān huì xīng pīn mìng sān láng shí xiù 天慧星 拚命三郎 石秀

  1. Thiên Bạo Tinh – Lưỡng Đầu Xà Giải Trân

  tiān bào xīng liǎng tóu shé jiě zhēn 天暴星 两头蛇 解珍

  1. Thiên Khốc Tinh – Song Vĩ Hạt Giải Bảo

  tiān kū xīng shuāng wěi xiē jiě bǎo 天哭星 双尾蝎 解宝

  1. Thiên Xảo Tinh – Lãng Tử Yến Thanh

  tiān qiǎo xīng làng zǐ yàn qīng 天巧星 浪子 燕青

  72 vị sao Địa Sát 七十二地煞星 qī shí èr dì shà xīng

  1. Địa Khôi Tinh – Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ

  dì kuí xīng shén jī jun1 shī zhū wǔ 地魁星 神机军师 朱武

  1. Địa Sát Tinh – Trấn Tam Sơn Hoàng Tín

  dì shà xīng zhèn sān shān huáng xìn 地煞星 镇三山 黄信

  1. Địa Dũng Tinh – Bệnh Uý Trì Tôn Lập

  dì yǒng xīng bìng wèi chí sūn lì 地勇星 病尉迟 孙立

  1. Địa Kiệt Tinh – Xú Quận Mã Tuyên Tán

  dì jié xīng chǒu jùn mǎ xuān zàn 地杰星 丑郡马 宣赞

  1. Địa Hùng Tinh – Tỉnh Mộc Can Hắc Tư Văn

  dì xióng xīng jǐng mù àn hǎo sī wén 地雄星 井木犴 郝思文

  1. Địa Uy Tinh – Bách Thắng Tướng Hàn Thao

  dì wēi xīng bǎi shèng jiāng hán tāo 地威星 百胜将 韩滔

  1. Địa Anh Tinh – Thiên Mục Tướng Bành Dĩ

  dì yīng xīng tiān mù jiāng péng qǐ 地英星 天目将 彭玘

  1. Địa Kỳ Tinh – Thánh Thuỷ Tướng Đan Đình Khuê

  dì qí xīng shèng shuǐ jiāng dān tíng guī 地奇星 圣水将 单廷圭

  1. Địa Mãnh Tinh – Thần Hoả Tướng Nguỵ Định Quốc

  dì měng xīng shén huǒ jiāng wèi dìng guó 地猛星 神火将 魏定国

  1. Địa Văn Tinh – Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng

  dì wén xīng shèng shǒu shū shēng xiāo ràng 地文星 圣手书生 萧让

  1. Địa Chính Tinh – Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên

  dì zhèng xīng zhí miàn kǒng mù péi xuān 地正星 铁面孔目 裴宣

  1. Địa Tịch Tinh – Ma Vân Kim Sí Âu Bằng

  dì pì xīng mó yún jīn chì ōu péng 地辟星 摩云金翅 欧鹏

  1. Địa Hạp Tinh – Hoả Nhãn Toan Nghê Đặng Phi

  dì hé xīng huǒ yǎn suān ní dèng fēi 地阖星 火眼狻猊 邓飞

  1. Địa Cường Tinh – Cẩm Mao Hổ Yến Thuận

  dì qiáng xīng jǐn máo hǔ yàn shùn 地强星 锦毛虎 燕顺

  1. Địa Âm Tinh – Cẩm Báo Tử Dương Lâm

  dì àn xīng jǐn bào zǐ yáng lín 地暗星 锦豹子 杨林

  1. Địa Phụ Tinh – Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn

  dì fǔ xīng hōng tiān léi líng zhèn 地辅星 轰天雷 凌振

  1. Địa Hội Tinh – Thần Toán Tử Tưởng Kính

  dì huì xīng shén suàn zǐ jiǎng jìng 地会星 神算子 蒋敬

  1. Địa Tá Tinh – Tiểu Ôn Hầu Lã Phương

  dì zuǒ xīng xiǎo wēn hóu lǚ fāng 地佐星 小温侯 吕方

  1. Địa Hựu Tinh – Trại Nhân Quý Quách Thịnh

  dì yòu xīng sài rén guì guō shèng 地佑星 赛仁贵 郭盛

  1. Đị Linh Tinh – Thần Y An Đạo Toàn

  dì líng xīng shén yī ān dào quán 地霊星 神医 安道全

  1. Địa Thú Tinh – Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan

  dì shòu xīng zǐ rán bó huáng fǔ duān 地獣星 紫髯伯 皇甫端

  1. Địa Vi Tinh – Nuỵ Cước Hổ Vương Anh

  58 dì wēi xīng ǎi jiǎo hǔ wáng yīng 地微星 矮脚虎 王英

  1. Địa Tuệ Tinh – Nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương

  dì huì xīng yī zhàng qīng hù sān niáng 地慧星 一丈青 扈三娘

  1. Địa Bạo Tinh – Tang Môn Thần Bào Húc

  dì bào xīng sàng mén shén bào xù地 暴星 丧门神 鲍旭

  1. Địa Mặc Tinh – Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ

  dì mò xīng hún shì mó wáng fán ruì 地黙星 混世魔王 樊瑞

  1. Địa Xương Tinh – Mao Đẩu Tinh Khổng Minh

  dì chāng xīng máo tóu xīng kǒng míng 地猖星 毛头星 孔明

  1. Địa Cường Tinh – Độc Hoả Tinh Khổng Lượng

  dì kuáng xīng dú huǒ xīng kǒng liàng 地狂星 独火星 孔亮

  1. Địa Phi Tinh – Bát Tý Na Tra Hạng Sung

  dì fēi xīng bā bì nǎ zhà xiàng chōng 地飞星 八臂哪吒 项充

  1. Địa Tẩu Tinh – Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn

  dì zǒu xīng fēi tiān dà shèng lǐ gǔn 地走星 飞天大圣 李衮

  1. Địa Xảo Tinh – Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiên

  dì qiǎo xīng yù bì jiàng jīn dà jiān 地巧星 玉臂匠 金大坚

  1. Địa Minh Tinh – Thiết Dịch Tiên Mã Lân

  dì míng xīng zhí dí xiān mǎ lín 地明星 铁笛仙 马麟

  1. Địa Tiến Tinh – Xuất Động Giao Đồng Uy

  dì jìn xīng chū dòng jiāo tóng wēi 地进星 出洞蛟 童威

  1. Địa Thoái Tinh – Phiên Giang Thận Đồng Mãnh

  dì tuì xīng fān jiāng shèn tóng měng 地退星 翻江蜃 童猛

  1. Địa Mãn Tinh – Ngọc Phan Cang Mạnh Khang

  dì mǎn xīng yù fān gān mèng kāng 地满星 玉幡竿 孟康

  1. Địa Toại Tinh – Thông Tý Viên Hầu Kiện

  dì suí xīng tōng bì yuán hóu jiàn 地遂星 通臂猿 侯健

  1. Địa Chu Tinh – Khiêu Giản Hổ Trần Đạt

  dì zhōu xīng tiào jiàn hǔ chén dá 地周星 跳涧虎 陈达

  1. Địa Ẩn Tinh – Bạch Hoa Xà Dương Xuân

  dì yǐn xīng bái huā shé yáng chūn 地隠星 白花蛇 杨春

  1. Địa Dị Tinh – Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ

  dì yì xīng bái miàn láng jun1 zhèng tiān shòu 地异星 白面郎君 郑天寿

  1. Địa Lý Tinh – Cửu Vy Quy Đào Tông Vượng

  dì lǐ xīng jiǔ wěi guī táo zōng wàng 地理星 九尾亀 陶宗旺

  1. Địa Tuấn Tinh – Thiết Phiến Tử Tống Thanh

  dì jùn xīng zhí shàn zǐ sòng qīng 地俊星 铁扇子 宋清

  1. Địa Nhạc Tinh – Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà

  dì lè xīng zhí jiào zǐ lè hé 地楽星 铁叫子 乐和

  1. Địa Tiệp Tinh – Hoa Hạng Hổ Củng Vượng

  dì jié xīng huā xiàng hǔ gōng wàng 地捷星 花项虎 龚旺

  1. Địa Tốc Tinh – Trung Tiễn Hổ Đinh Đắc Tôn

  dì sù xīng zhōng jiàn hǔ dīng dé sūn 地速星 中箭虎 丁得孙

  1. Địa Trấn Tinh – Tiểu Già Lan Mục Xuân

  dì zhèn xīng xiǎo zhē lán mù chūn 地镇星 小遮拦 穆春

  1. Địa Ky Tinh – Thao Đao Quỷ Tào Chính

  dì jī xīng cāo dāo guǐ cáo zhèng 地羁星 操刀鬼 曹正

  1. Địa Ma Tinh – Vân Lý Kim Cương Tống Vạn

  dì mó xīng yún lǐ jīn gāng sòng wàn 地魔星 云里金刚 宋万

  1. Địa Yêu Tinh – Mô Trước Thiên Đỗ Thiên

  dì yāo xīng mō zhe tiān dù qiān 地妖星 摸着天 杜迁

  1. Địa U Tinh – Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh

  dì yōu xīng bìng dà chóng xuē yǒng 地幽星 病大虫 薛永

  1. Địa Phục Tinh – Kim Nhỡn Bưu Thi Ân

  dì fú xīng jīn yǎn biāo shī ēn 地伏星 金眼彪 施恩

  1. Địa Tịch Tinh – Đả Hổ Tướng Lý Trung

  dì pì xīng dǎ hǔ jiāng lǐ zhōng 地僻星 打虎将 李忠

  1. Địa Không Tinh – Tiểu Bá Vương Chu Thông

  dì kōng xīng xiǎo bà wáng zhōu tōng 地空星 小霸王 周通

  1. Địa Cô Tinh – Kim Tiền Báo Tử Thang Long

  dì gū xīng jīn jiǎn bào zǐ tāng lóng 地孤星 金銭豹子 汤隆

  1. Địa Toàn Tinh – Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng

  dì quán xīng guǐ jiǎn ér dù xìng 地全星 鬼睑児 杜兴

  1. Địa Đoản Tinh – Xuất Lâm Long Trâu Uyên

  dì duǎn xīng chū lín lóng zōu yuān 地短星 出林龙 邹渊

  1. Địa Giốc Tinh – Độc Giác Long Trâu Nhuận

  dì jiǎo xīng dú jiǎo lóng zōu rùn 地角星 独角龙 邹润

  1. Địa Tù Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý

  dì qiú xīng hàn dì hū lǜ zhū guì 地囚星 旱地忽律 朱贵

  1. Địa Tàng Tinh – Tiểu Diện Hổ Chu Phú

  dì zāng xīng xiào miàn hǔ zhū fù 地蔵星 笑面虎 朱富

  1. Địa Bình Tinh – Thiết Tý Phụ Xái Phúc

  dì píng xīng zhí bì bó cài fú 地平星 铁臂膊 蔡福

  1. Địa Tổn Tinh – Nhất Chi Xoa Xái Khánh

  dì sǔn xīng yī zhī huā cài qìng 地损星 一枝花 蔡庆

  1. Địa Nô Tinh – Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập

  dì nú xīng cuī mìng pàn guān lǐ lì 地奴星 催命判官 李立

  1. Địa Sát Tinh – Thanh Nhỡn Hổ Lý Vân

  dì chá xīng qīng yǎn hǔ lǐ yún 地察星 青眼虎 李云

  1. Địa Ác Tinh – Một Diện Mục Tiêu Đỉnh

  dì è xīng méi miàn mù jiāo tǐng 地恶星 没面目 焦挺

  1. Địa Xú Tinh – Thạch Tướng Quân Thạch Dũng

  dì chǒu xīng shí jiāng jūn shí yǒng 地丑星 石将军 石勇

  1. Địa Số Tinh – Tiểu Uý Trì Tôn Tân

  dì shù xīng xiǎo wèi chí sūn xīn 地数星 小尉迟 孙新

  1. Địa Âm Tinh – Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

  dì yīn xīng mǔ dà chóng gù dà sǎo 地阴星 母大虫 顾大嫂

  1. Địa Hình Tinh – Thái Viên Tử Trương Thanh

  dì xíng xīng cài yuán zǐ zhāng qīng 地刑星 菜园子 张青

  1. Địa Tráng Tinh – Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

  dì zhuàng xīng mǔ yè chā sūn èr niáng 地壮星 母夜叉 孙二娘

  1. Địa Liệt Tinh – Hoạt Diêm Bà Vương Định Lục

  dì liè xīng huó shǎn pó wáng dìng liù 地劣星 活闪婆 王定六

  1. Địa Kiện Tinh – Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ

  dì jiàn xīng xiǎn dào shén yù bǎo sì 地健星 険道神 郁保四

  1. Địa Hao Tinh – Bạch Nhật Thử Bạch Thắng

  dì hào xīng bái rì shǔ bái shèng 地耗星 白日鼠 白胜

  1. Địa Tặc Tinh – Cổ Thượng Tao Thời Thiên

  dì zéi xīng gǔ shàng zǎo shí qiān 地贼星 鼓上蚤 时迁

  1. Địa Cẩu Tinh – Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ

  dì gǒu xīng jīn máo quǎn duàn jǐng zhù 地狗星 金毛犬 段景住

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung tại THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời