Tìmlink truyện gốc  • Nhờ tìm truyện
    Mình có đọc 1 truyện " ở nông thôn bại lộ"
    mình muốn nhờ mọi người giúp mình tìm link gốc hoặc dịch ra tiếng trung tên truyện cũng được ạ


Hãy đăng nhập để trả lời