Các phó từ chỉ mức độ trong tiếng Trung


 • Bị cấm

  Các phó từ chỉ mức độ trong tiếng Trung

  • 有点儿 (yǒu diǎnr): hơi, một chút, có chút

  VD:

  • 她对我的态度有点儿冷淡。
   /tā duì wǒ de tài dù yǒu diǎnr lěng dàn/
   Thái độ của anh ấy đối với tôi có hơi lạnh nhạt.

  • 我猜他和这件事有点牵连。
   /wǒ cāi tā hé zhè jiàn shì yǒu diǎn qiān lián/
   Tôi đoán anh ta có chút liên quan đến chuyện này.

  • 我看得出你有点心烦意乱。
   /wǒ kàn dé chū nǐ yǒu diǎn xīn fán yì luàn/
   Tôi có thể nhìn ra được em có chút phiền muộn.

  • 他昨天的表现有点儿反常。
   /tā zuó tiān de biǎo xiàn yǒu diǎnr fǎn cháng/
   Biểu hiện của cậu ta hôm qua có chút khác thường.

  • 你不以为这有点过分吗?
   /nǐ bù yǐ wéi zhè yǒu diǎn guò fēn ma/
   Cậu không cảm thấy như vậy có hơi quá đáng sao?

  • 稍微/稍 (Shāowéi/shāo): hơi, một chút

  VD:

  • 对于那一点我想稍微说几句话。
   /duì yú nà yī diǎn wǒ xiǎng shāo wēi shuō jǐ jù huà/
   Về điểm này tôi muốn nói qua vài câu.

  • 他稍微有些得意忘形。
   /tā shāo wēi yǒu xiē dé yì wàng xíng/
   Anh ta có hơi vênh váo đắc ý.

  • 我偶尔稍微锻炼一下
   /wǒ ǒu ěr shāo wēi duàn liàn yí xià/
   Thỉnh thoảng tôi cũng có tập luyện một chút.

  • 他稍微吃惊了一下, 可是马上又镇定下来。
   /tā shāo wēi chī jīng le yí xià , kě shì mǎ shàng yòu zhèn dìng xià lái/
   Anh ta có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh trở lại.

  • 请稍候, 我马上就写完信。
   /qǐng shāo hòu , wǒ mǎ shàng jiù xiě wán xìn/
   Xin đợi cho một lát, tôi viết xong thư ngay đây ạ.

  • 略 (lüè): hơi

  VD:

  • 他的新小说略带诙谐。
   /tā de xīn xiǎo shuō lüè dài huì xié/
   Tiểu thuyết mới của anh ấy thoáng kèm theo nét hài hước.

  • 她的脸略红。
   /tā de liǎn lüè hóng/
   Mặt cô ấy hơi đỏ lên.

  • 比较/较/较为 (Bǐjiào/jiào/jiàowéi): tương đối, khá

  VD:

  • 这比较简单, 我在旁边教教你, 你很快就会了。
   / zhè bǐ jiào jiǎn dān , wǒ zài páng biān jiào jiào nǐ , nǐ hěn kuài jiù huì le/
   Cái này tương đối đơn giản, tôi đứng bên cạnh dạy cậu, cậu sẽ biết làm nhanh thôi.

  • 他个子比较高。
   /tā gè zǐ bǐ jiào gāo/
   Anh ấy khá cao.

  • 农业的利润通常是较低的。
   / nóng yè de lì rùn tōng cháng shì jiào dī de/
   Lợi nhuận từ nông nghiệp thường khá thấp.

  • 对这个问题将继续进行较为详细的讨� �。
   /duì zhè gè wèn tí jiāng jì xù jìn xíng jiào wéi xiáng xì de tǎo lùn/
   Tiếp tục tiến hành thảo luận chi tiết về vấn đề này.

  • 很 (hěn): rất

  VD:

  • 她很漂亮, 也很聪明。
   / tā hěn piāo liàng , yě hěn cōng míng/
   Cô ấy rất đẹp, cũng rất thông minh.

  • 他对我很好。
   /tā duì wǒ hěn hǎo/
   Anh ấy đối với tối rất tốt.

  • 虽然我很爱她, 但我还是选择放弃。
   / suī rán wǒ hěn ài tā , dàn wǒ hái shì xuǎn zé fàng qì/
   Tuy rằng tôi rất yêu anh ấy, nhưng tôi vẫn lựa chọn từ bỏ.

  • 太+ V+ 了: quá

  VD:

  • 这样太好了。
   / zhè yàng tài hǎo le/
   Như vậy thì tốt quá!

  • 什么鬼天气, 太热了!
   /shén me guǐ tiān qì , tài rè le/
   cái thời tiết quỷ quái gì thế không biết, nóng quá đi!

  • 你做得太慢了, 行了, 我来做!
   /nǐ zuò dé tài màn le, xíng le, wǒ lái zuò/
   Cậu làm chậm quá đi, được rồi, để tôi làm !

  • 非常 (Fēicháng): vô cùng, rất , cực kì, hết sức

  VD:

  • 我对你的印象非常好。
   /wǒ duì nǐ de yìn xiàng fēi cháng hǎo/
   ấn tượng của tôi vè cậu rất tốt.

  • 让您失望我感到非常抱歉。
   /ràng nín shī wàng wǒ gǎn dào fēi cháng bào qiàn/
   để ngài thất vọng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.

  • 他平时是个非常沉默的人
   /tā píng shí shì gè fēi cháng chén mò de rén/
   bình thường anh ta là một người rất trầm mặc.

  • 十分 (Shífēn): rất, vô cùng, hết sức

  VD:

  • 现在事情已经十分清楚了。
   /xiàn zài shì qíng yǐ jīng shí fēn qīngchu le/
   Hiện tại sự việc đã rất rõ ràng rồi.

  • 他十分赞赏这个新的主意。
   /tā shí fēn zàn shǎng zhè gè xīn de zhǔ yì/
   Anh ta rất tán thưởng chủ ý mới này.

  • 他是一个十分讨厌的家伙。
   /tā shì yí gè shí fēn tǎo yàn de jiā huǒ/
   Hắn ta là một gã vô cùng đáng ghét.

  • 超 (chāo): cực kì, quá

  VD:

  • 哇, 我老公超帅!
   /wā , wǒ lǎo gōng chāo shuài /
   Oa chồng em đẹp trai quá!

  • 我的宝贝超棒!
   /wǒ de bǎo bèi chāo bang/
   Cũ cưng của mẹ giỏi quá !

  • 超级 (Chāojí): siêu cấp, cực kì, quá

  VD:

  • 哇, 妈妈超级棒!
   /wā , māma chāo jí bang/
   Oa, mẹ tuyệt quá !

  • 小猫咪撒娇的时候超级可爱!
   /xiǎo māo mī sā jiāo de shí hòu chāo jí kě ài/
   Lúc mèo con làm nũng, đáng yêu hết sức !

  • 蛮 (mán): rất, vô cùng, dã man

  VD:

  • 她唱得蛮好听的。
   /tā chàng dé mán hǎo tīng de/
   Cô ấy hát hay dã man.

  • 妈妈做的春卷蛮好吃的。
   /māma zuò de chūn juàn mán hǎo chī de/
   Món nem mẹ làm ngon dã man luôn.

  • 我们要考虑的事情还蛮多呢。
   / wǒmen yào kǎo lǜ de shì qíng hái mán duō ne/
   Việc chúng ta cần phải suy nghĩ còn nhiều lắm.

  • 挺 (tǐng): rất

  VD:

  • 其实这丫头长得还挺好看的哦!
   /qí shí zhè yā tóu zhǎng dé hái tǐng hǎo kàn de ó/
   Thực ra thì nha đầu này cũng rất xinh đó chứ!

  • 这件事还挺烦人的。
   /zhè jiàn shì hái tǐng fán rén de/
   Chuyện này cũng thật là phiền phức 。

  • 格外 (géwài): đặc biệt, cực kì, vô cùng, hết sức
  • 今天天气凉爽, 感觉格外舒畅。
   /jīn tiān tiān qì liáng shuǎng , gǎn jué gé wài shū chàng/
   Hôm nay thời tiết mát mẻ, cảm giác vô cùng dễ chịu.

  • 他的心情格外舒畅。
   /tā de xīn qíng gé wài shū chàng/
   Tâm trạng của anh ấy vô cùng thải mái.

  • 。。。极了 (jíle): rất, vô cùng

  VD:

  • 她笑起来的样子可爱极了!
   /tā xiào qǐ lái de yàngzi kě ài jí le/
   Lúc cô ấy cười vô cùng đáng yêu!

  • 我们这里最近天气好极了。
   /wǒmen zhè lǐ zuì jìn tiān qì hǎo jí le/
   Chỗ chúng tôi dạo này thời tiết rất tốt.

  • 我们那时候真是开心极了。
   /wǒmen nà shí hòu zhēn shì kāi xīn jí le/
   Lúc đó chúng tôi thật sự rất rất vui.

  • 。。。+ 透了 (tòule): thấu

  VD:

  • 大雨浇得他全身都湿透了。
   /dà yǔ jiāo dé tā quán shēn dou shī tòu le/
   Mưa lớn trút xuống làm toàn thân cậu ấy ướt sũng.

  • 早上喝酒确让人舒服透了。
   /zǎo shàng hē jiǔ què ràng rén shū fú tòu le/
   Buổi sáng uống bia thật kiến cho con người ta thấy vô cùng dễ chịu.

  • 缺少雨水使土地干透了。
   /quē shǎo yǔ shuǐ shǐ tǔ dì gān tòu le/
   Thiếu nước mưa khiến cho đất đai khô cằn.

  • 特别/特 (tèbié/tè): đặc biệt, rất

  VD:

  • 这是一件特别重要的事情。
   /zhè shì yí jiàn tè bié zhòng yào de shì qíng/
   Đây là một chuyện đặc biệt quan trọng.
  • 她对什么事都特别认真。
   /tā duì shén me shì dou tè bié rèn zhēn/
   Cô ấy đối với việc gì cũng đều rất nghiêm túc.

  • 我的新汽车跑得特别快。
   /wǒ de xīn qì chē pǎo dé tè bié kuài/
   Xe mới của tôi chạy rất nhanh.

  • 她对我特好
   /tā duì wǒ tè hǎo /
   Cô ấy cực kì tốt với tôi.

  • 相当 (xiāngdāng): tương đối, khá

  VD:

  • 她的态度几乎是相当诚恳。
   / tā de tài dù jī hū shì xiāng dāng chéng kěn/
   Thái độ của anh ta dường như cũng tương đối thành khẩn.

  • 这是一个相当异常的问题。
   /zhè shì yí gè xiāng dāng yì cháng de wèn tí/
   Đây là một vấn đề khá đặc biệt

  • 过于 (guòyú): vô cùng, quá, lắm

  VD:

  • 他受到了过于严历的惩罚。
   /tā shòu dào le guò yú yán lì de chéng fá/
   Anh ta nhận được sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc 。

  • 你们不必过于为我担心。
   /nǐmen bù bì guò yú wèi wǒ dān xīn/
   Mọi người không cần quá lo lắng cho tôi đâu.

  • 过分 (guòfèn): vô cùng, quá, lắm, quá đáng

  VD:

  • 我为过分信任他而感到后悔。
   /wǒ wèi guò fēn xìn rèn tā ér gǎn dào hòu huǐ/
   Tôi thấy hối hận vì đã quá tin tưởng anh ta.

  • 我不能过分欺骗自己。
   /wǒ bù néng guò fēn qī piàn zì jǐ/
   Tôi không thể lừa dối bản thân mình.

  • 异常 (yìcháng): đặc biệt, khác thường

  VD:

  • 广告大战将变得异常激烈。
   /guǎng gào dà zhàn jiāng biàn dé yì cháng jī liè/
   Đại chiến quảng cáo sẽ trở nên vô cùng quyết liệt.

  • 她对自己感到异常不满。
   /tā duì zì jǐ gǎn dào yì cháng bù mǎn/
   Cô ấy cảm thấy vô cùng bất mãn với bản thân.

  Xem thêm:

  Học tiếng Trung cùng THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời