Xin truyện nguyên thủy NVC sử dụng Cũng Tên làm vũ khí chính.


Hãy đăng nhập để trả lời